wtorek, 21 maja 2013

WYKONYWANIE ZAWODU TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO – CZ. I

Tym wpisem rozpoczynamy serię postów na temat wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego, egzaminu na tłumacza przysięgłego oraz obowiązków wynikających ze świadczenia usług tłumaczeniowych w Polsce. Aby dowiedzieć się więcej, zapraszamy do śledzenia naszego bloga!


Pieczęć tłumacza przysięgłego

Wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego określa ustawa z 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego. Określa ona między innymi warunki, które trzeba spełnić, aby zostać tłumaczem przysięgłym. Musi to być osoba fizyczna, która:
  • posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo jednego z państw członkowskich UE, państw członkowskich EFTA – stron umowy o EWG, Konfederacji Szwajcarskiej lub, na zasadach wzajemności, obywatelstwo innego państwa;
  • zna język polski;
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  • nie była karana za przestępstwo umyślne, skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego;
  • uzyskała wykształcenie wyższe (tytuł magistra lub równorzędny w państwach wymienionych w pierwszym punkcie);
  • zdała z pozytywnym wynikiem egzamin z umiejętności tłumaczenia z języka obcego na język polski i z języka polskiego na język obcy.
Co ważne, przed przystąpieniem do egzaminu nie jest konieczne spełnienie wszystkich powyższych warunków. Można zatem najpierw zdać egzamin, a potem np. uzupełnić wykształcenie czy otrzymać obywatelstwo któregoś z wymienionych państw. Jednakże uzyskanie prawa do wykonywania zawodu, poprzez wpis na listę tłumaczy przysięgłych, nastąpi dopiero po okazaniu dokumentów poświadczających spełnienie wszystkich wymaganych warunków łącznie. Wpis na listę tłumaczy jest dokonywany po złożeniu ślubowania przez osobę, która uzyskała uprawnienia do wykonywania zawodu.
Termin egzaminu jest ustalany w zależności od liczby złożonych przez kandydatów wniosków, jednak egzamin nie może odbyć się później niż rok od dnia złożenia wniosku przez kandydata. Nie ma więc stałych, ustalonych dat, kiedy można przystąpić do egzaminu. Jak łatwo można się domyślić, egzaminy z popularnych języków odbywają się częściej niż z tych mało popularnych.
Nie zostało określone prawnie ile razy można podchodzić do egzaminu na tłumacza przysięgłego.

Poniżej coś dla dociekliwych - przydatny link do strony Ministerstwa Sprawiedliwości z wyszczególnieniem aktów prawnych regulujących wykonywanie zawodu tłumacza:

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Blog o tłumaczeniach © 2012 - 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szablon stworzony z przez Blokotka