czwartek, 20 czerwca 2013

APOSTILLE - CO TO JEST?

Apostillle jest to urzędowe poświadczenie dokumentu sporządzonego w jednym państwie, które umożliwia użycie tego dokumentu w innym kraju. Do dokumentów, jakie najczęściej są poświadczane w ten sposób należą:

  • odpisy aktów stanu cywilnego (np. akt urodzenia, zgonu, małżeństwa) oraz inne dokumenty administracyjne,
  • dokumenty sądowe,
  •  tłumaczenia przysięgłe,
  •  akty notarialne.
Apostille uważana jest za integralną część dokumentu


Czynność poświadczenia musi być przeprowadzona według wzoru określonego przez konwencję haską z dnia 5 października 1961 roku (Polska ratyfikowała tę konwencję). Wzór ten jest umieszczany na dokumencie, który chcemy zalegalizować lub jest dołączany do tego dokumentu na wniosek osoby, która dokument posiada lub go podpisała.

Celem wprowadzenia Apostille była unifikacja prawa międzynarodowego prywatnego. Jej użycie znosi konieczność legalizacji dokumentu urzędowego w innym państwie, które konwencję podpisało. Nie ma już konieczności przeprowadzania uciążliwej procedury potwierdzania autentyczności pism czy zaświadczeń.

Nie zawsze jest konieczne użycie Apostille. Istnieją kraje, która umówiły się w drodze porozumienia międzynarodowego, iż w stosunku do niektórych typów dokumentów nie jest konieczne ich oficjalne poświadczenie (np. międzynarodowe odpisy aktów stanu cywilnego są ważne w każdym państwie, które ratyfikowało konwencję nr 17 Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego). Z drugiej strony, np. Kanada nie ratyfikowała konwencji haskiej, w związku z czym legalizacji dokumentów musi dokonać urzędnik państwa, w którym wydano dokument.
Apostille uważana jest za integralną część dokumentu, dlatego w przypadku tłumaczeń przysięgłych zlecanych nam przez klientów tłumaczymy również i ją.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Blog o tłumaczeniach © 2012 - 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szablon stworzony z przez Blokotka