środa, 3 kwietnia 2013

SŁOWNICZEK - prawo handlowe

Witamy!

W tym pięknym słonecznym dniu zamieszczamy Wam partię słówek z zakresu prawa handlowego. Teraz możecie się zapoznać ze słownictwem dotyczącym spółek, udziałów, akcji i inwestycji.

Mamy nadzieję, że zauważyliście, że w przypadku niektórych wyrazów nie podajemy ich wszystkich znaczeń, a jedynie te związane z dzisiejszym tematem słowniczka. Np. estado, ejercicio czy memoria, oprócz podanego przez nas wyjaśnienia, mają także inne znaczenia.

acciones propias
akcje własne
acreedor
wierzyciel
activos financieros
aktywa finansowe
amortización
amortyzacja, deprecjacja, umorzenie
beneficio por acción (B. P. A.)
zysk z akcji (na akcję)
bienes tangibles
majątek realny
capital suscrito
kapitał subskrybowany
contabilizar
księgować, zapisać, wpisać
ejercicio
rok obrachunkowy
estado
bilans, zestawienie
existencias
inwentarz, zapas, zasoby
explotación
eksploatacja, użytkowanie
gastos de personal
koszty osobowe
gastos financieros
nakłady finansowe
impuesto diferido
podatek odroczony
Impuesto sobre Sociedades (I. S.)
podatek od dochodów spółek
ingresos financieros
wpływy finansowe
inmovilizado
środki trwałe
inmovilizados financieros
majątek finansowy trwały
intereses minoritarios
udziały mniejszościowe
inversiones
inwestycje, nakłady gospodarcze
memoria
raport, sprawozdanie, agenda
prima de emisión
premia emisyjna
provisión
rezerwa
resultado
zysk / strata, wynik
sociedad dominante
spółka dominująca
sociedad filial
filia, spółka córczana
sociedad participada
spółka mieszana
subvenciones de capital
subwencja kapitałowa
tesorería
płynność finansowa, gotówka


Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Blog o tłumaczeniach © 2012 - 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szablon stworzony z przez Blokotka